Kwalifikacja wojskowa


Kwalifikacja wojskowa:

Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 24 lata życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej mogą być poddane kobiety, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat , posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji , które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa Burmistrz za pomocą wezwań imiennych.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej z obowiązku stawienia sie w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

Wymagane dokumenty i załączniki:

1.Osoba stawająca do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia :
a/ Burmistrzowi
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
b/ Powiatowej Komisji Lekarskiej - dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
c/Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień :
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

2. Osoba , która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:
a/ Burmistrzowi
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
b/ Powiatowej Komisji Lekarskiej - dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
c/ Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień
- wojskowy dokument osobisty
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Osób stawiających do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy, jak również osób zaliczonych do osób o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można nie poddawać badaniom lekarskim przeprowadzanym przez Powiatową Komisję Lekarską lub badaniom specjalistycznym, jeżeli przedstawią komisji  orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

Podstawa prawna:
- art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu bielskiego w Bielsku - Białej.

Termin i forma załatwienia sprawy:
W dniu stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, termin ulega przedłużeniu jeżeli należy dostarczyć dodatkowe dokumenty lub komisja lekarska skieruje na badania specjalistyczne .

Decyzja administracyjna /orzeczenie lekarskie/ Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Dodatkowe informacje:
- Wymaga osobistego stawiennictwa osoby objętej obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
- W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej ( art.32 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).


 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Sielka,tel.32/ 2147154 , w dniu:  13‑09‑2007 16:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  13‑09‑2007 16:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2018 12:47:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie