Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe


Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe
 

1.Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej ołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe , z wyjątkiem trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.


2.Świadczenie rekompensujące za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi odpowiednio kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, z zastrzeżeniem , że kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.

3.Świadczenie, o którym mowa wyżej wypłaca sie w kwocie pomniejszonej                o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy nie będącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych, wraz z załącznikami tj.:
- zaświadczenie o okresie odbytych przez żołnierza ćwiczeń wojskowych , wydane przez dowódcę jednostki wojskowej , w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych,
W zaświadczeniu powinien być podany stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń, sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwotę uposażenia wypłaconego          z tytułu ich dbywania,                                                                                                   -zaświadczenie o kwocie utraconego dziennego odpowiednio wynagrodzenia lub dochodu z prowadzonej działalności.
Zaświadczenie wydaje odpowiednio :
* pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
* naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
* burmistrz - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, Dziennik Podawczy

Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.


Załącznik:                                                                                                             

-wzór formularza wniosku żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego                                                                          

 -wzór zaświadczenia o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika  w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Sielka,tel.32/ 2147154 , w dniu:  17‑09‑2007 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  17‑09‑2007 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2018 12:35:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie