Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania do tej słuzby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Burmistrz uznaje żołnierza w czyn nej służbie wojskowej lub osobę której doręczono karte powołania do odbycia tej słuzby z wyjątkiem żołnierza pełniącego służbę okresową - na jego wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Członkami rodziny pozostającymi za wyłącznym utrzymaniu żołnierza, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz inne osoby jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania słuzby przysługuje zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoby, o których mowa wyżej, uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej.

Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w którek żołnierz odbywa służbę.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania  i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski, Plac Jana Pawła II 1, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony  Ludności i Spraw Obronnych, pok. 410, III piętro.

Wymagane dokumenty i załączniki:
-wniosek żołnierza /osoby której doręczono kartę powołania lub uprawnionego członka rodziny (druk), które winno zwierać:
1.imię i nazwisko żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania,
2.datę urodzenia żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania,
3.PESEL żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania,
4.adres zamieszkania żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania albo inny adres do korespondencji
5.zaświadczenie o dochodach członków rodziny, a w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna i wysokości pobieranego zasiłku, bądź braku prawa do zasiłku (kserokopia-oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół,
6.skrócony odpis aktu małżeństwa i urodzenia dziecka,
7.w przypadku żołnierza samotnego :
-oświadczenie żołnierza, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi odrębne gospodarstwo domowe,
-poświadczenie o zajmowanym lokalu mieszalnego lub domu mieszkalnego (odpowiednio akt własności lub przydziału lokalu), w którym żołnierz jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowaniatego lokalu lub domu mieszkalnego,
8.zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna Burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad        3 miesiące.

Decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się osobie, która wniosła podanie.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje, osobie która wniosła podanie, odwołanie do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:
Na podstawie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz udokumentowanego wniosku żołnierza dowódca jednostki wojskowej wydaje decyzję o przyznaniu zasiłku.
W przypadku przeniesienia żołnierza do innej jednostki wojskowej lub przeniesienia osoby odbywającej zasadniczą służbę w obronie cywilnej do innej jednostki organizacyjnej OC decyzja o przyznaniu zasiłku pozostaje w mocy.

Ponadto, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych       w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej istnieje możliwość na ich udokumentowany wniosek:
1.pokrycia:
a)należności z tytułu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
b)należności z tytułu spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
c)bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
d)należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
e)bieżących należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrebnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
2.zawieszenia spłaty:
a)pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
b)kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
3.Pożyczka i kredyty, w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.
4.Uprawnienia, o których mowa wyżej przysługują także małżonkom żołnierzy odbywających czynna służbę wojskową z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
5.Uprawnienia, o których mowa w pkt 2 i 3, przysługują także innym żołnierzom niż żołnierze uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznanych za samotnych odbywających czynną służbę  wojskową, z wyjątkiem żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową, jeżeli wystąpią z żądaniem w tej sprawie odpowiednio do pracodawcy, banku lub instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki.

Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:
-w pkt 1 lit. a-c i e - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem,
-w pkt 2 i 3 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej,
-w pkt 1 lit.d - oprócz warunku nieoddania lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem, jest również zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania sie w tym lokalu na pobyt stały.

Załącznik: wzór formularza wniosku o uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

 

 

  

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Sielka tel.32/2147 154 , w dniu:  11‑05‑2016 12:56:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zagól
email: wzk@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 2147165
, w dniu:  11‑05‑2016 12:56:08
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2016 14:51:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie