Świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju


Świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju
 

Na osoby posiadające obywatelstwo polskie , które ukończyły 16, a nie przekroczyły 60 lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonywania świadczeń, zwanych "kurierami" - także posiadanych środków transportowych.

Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.
Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

Wymagane dokumenty : Wniosek o nałożenie świadczeń .

Z wnioskiem może wystąpić:
- wojskowy komendant uzupełnień - w związku z ćwiczeniami wojskowymi,
- właściwy organ obrony cywilnej - w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony,
- kierownik jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej - w związku z ćwiczeniami w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
- kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, jeżeli jednostka ta jest przeznaczona do militaryzacji - w związku z ćwiczeniami w tej jednostce (dot. tylko świadczeń osobistych),
- kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa - w związku z ćwiczeniami w tej jednostce ( dot. tylko świadczeń rzeczowych),

Miejsce i forma złożenia dokumentów:
1.Urząd Miejski, 43-502 czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, Dziennik Podawczy                                                                                                                  2.Pisemny wniosek                                                                                                                    

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna Burmistrza.

Uwagi:
1. Czas wykonywania świadczeń osobistych :
a) jednorazowo nie może przekraczać 12 godzin, a w przypadku kurierów i osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych - 48 godzin,
b) do czasu wykonywania ww. obowiązku wlicza się czas dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesiące, nie więcej niż łącznie 2 godziny oraz czas przeznaczony na wypoczynek, nie więcej niż 8 godzin, jeżeli świadczenie jest wykonywane dłużej niż 12 godzin,
c) nałożenie wykonania przedmiotowego obowiązku może nastąpić najwyżej 3 razy w roku.

2. Czas wykonywania świadczeń rzeczowych :
a) jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia nie może przekraczać:
* w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych - 48 godzin.
* w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji - 7 dni;
* w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony - 24 godzin.
b) ograniczenia czasowe, o których mowa w pkt 2a, nie dotyczą używania nieruchomości udostępnianych na czas przeprowadzenia rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej,
c) nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej 3 razy w roku, z tym że w wymiarze 7 dni - tylko 1 raz.
d) do czasu wykonywania świadczeń ,o których mowa w pkt 2a , wlicza się czas niezbędny do dostarczenia przedmiotu świadczenia do wskazanego miejsca oraz jego powrotu do miejsca postoju (przechowywania), nie więcej jednak niż 2 godziny.
e) ograniczeń, wymienionych w pkt 2a i 2c nie stosuje się do używania nieruchomości i rzeczy ruchomych udostępnionych w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Sielka,tel.32/ 2147154 , w dniu:  17‑09‑2007 09:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  17‑09‑2007 09:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2016 14:49:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie