Transport drogowy taksówką


Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N.Barabasza 1
tel. 32 214 71 58

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.

Podlegają one  dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie
o transporcie drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r.
w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).
 
Podstawa prawna
•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140)
•    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916)
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych                            (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377)

Wykaz potrzebnych dokumentów:
•    wniosek o udzielenie/dostosowanie/zmianę treści/wydanie wtórnika licencji oraz wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Załączniki do wniosku:
•    oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
•    zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz (w ilości..…….) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
•    Kserokopie dokumentów(oryginały do wglądu) potwierdzające:
-  przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
-   przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
-      posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kategorii B)
•    Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem)
•    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji
•    Pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Opłaty:
•    za udzielenie licencji na okres:
a/ od 2 do 15 lat – 200 zł,
b/ powyżej 15 do 30 lat - 250 zł,
c/ powyżej 30 do 50 lat – 300 zł,
•    za zmianę licencji z powodu zmiany danych w niej zawartych – 10% od okresu ważności licencji
a/ od 2 do 15 lat – 20 zł,
b/ powyżej 15 do 30 lat - 25 zł,
c/ powyżej 30 do 50 lat – 30 zł,
•    za udzielenie wypisów - uzależnionych od wnioskowanego okresu ważności licencji i ilości pojazdów.
a/ od 2 do 15 lat – 22 zł
b/ powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
c/ powyżej 30 do 50 lat – 33 zł
opłata administracyjna jest wnoszona przed odbiorem licencji.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Druki do pobrania

27‑02‑2020 09:51:32
Dokumenty:
Plik docx Wniosek - przewóz taksówek.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx oswiadczenie - uprawnienie do kierowania pojazdem.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx oswiadczenie - wymóg dobrej reputacji.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wykaz pojazdów samochodowych.docx
27‑02‑2020 15:29:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Naczelnik Wydziału SO Barbara Kłoda, tel. 32 214 71 59 , w dniu:  09‑01‑2014 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2020 15:30:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive