Transport drogowy taksówką


Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 1
tel. 32 214 71 58

Podstawa prawna:

•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).
•    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).

•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)

•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255).

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

• wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

• wniosek o zmianę licencji/wypisu na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

• zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

Załączniki do wniosku:

 •  oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – załącznik nr 1 – do pobrania,

 •  zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

•  w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula,

 •  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

- orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

-  orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

-  prawo jazdy (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

•  wykaz kierowców – załącznik nr 2 – do pobrania,

•  wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem) – załącznik nr 3 do - pobrania,

•  kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,

•  dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji,

•  pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Forma załatwienia

Licencja wydawana jest w formie decyzji administracyjnej Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Opłaty:
•    za udzielenie licencji na okres:
a/ od 2 do 15 lat – 200 zł,
b/ powyżej 15 do 30 lat - 250 zł,
c/ powyżej 30 do 50 lat – 300 zł,
•    za zmianę licencji z powodu zmiany danych w niej zawartych – 10% od okresu ważności licencji
a/ od 2 do 15 lat – 20 zł,
b/ powyżej 15 do 30 lat - 25 zł,
c/ powyżej 30 do 50 lat – 30 zł,
•    za udzielenie wypisów - uzależnionych od wnioskowanego okresu ważności licencji i ilości pojazdów.
a/ od 2 do 15 lat – 22 zł
b/ powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
c/ powyżej 30 do 50 lat – 33 zł
opłata administracyjna jest wnoszona przed odbiorem licencji.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu

Numer Rachunku Bankowego:
Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
68 10201390 0000 68 02 0024 9680

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Druki do pobrania

27‑02‑2020 09:51:32
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o wydanie licencji._1164262.docx
20‑10‑2023 09:16:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji_1164263.docx
20‑10‑2023 09:16:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o zmianę licencji-wypisu.docx
20‑10‑2023 09:28:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Oświadczenie-wymóg dobrej reputacji zał. 1_1164265.docx
20‑10‑2023 09:16:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wykaz kierowców - załącznik nr 2_1164266.docx
20‑10‑2023 09:16:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wykaz pojazdów samochodowych - załącznik nr 3_1164267.docx
20‑10‑2023 09:16:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zawiadomienie o zawieszeniu transportu drogowego-taxi.docx
20‑10‑2023 09:16:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o weryfikacje.docx
23‑02‑2024 11:57:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Naczelnik Wydziału SO Barbara Kłoda, tel. 32 214 71 59 , w dniu:  09‑01‑2014 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2024 11:57:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive