Dowody osobiste


Miejsce złożenia dokumentów/forma załatwienia sprawy:

Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 5
tel. 32 214 71 56

tel. 32 214 71 62

Godziny pracy biura:

poniedziałek 7.30 - 15.00
wtorek 7.30. 15.00
środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 13.00

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun  lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (dziecko które ukończyło 5 lat, osoba ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie).

 Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców, z wyłączeniem osoby:

- która nie ukończyła 12 roku życia,

- od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,

- od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

  1. uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  2. składanie podpisu osobistego;
  3. potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Opłaty:

Dowody są wydawane bezpłatnie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego;

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego;

Informacja wytworzona przez:
Barbara Szwed , w dniu:  22‑05‑2023 13:47:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Czylok
email: a.czylok@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 21 47 190
, w dniu:  22‑05‑2023 13:47:16
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2023 11:07:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie