Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
II piętro, pokój 304
tel. 32 214 71 44
e-mail: usc@um.czechowice-dziedzice.pl

Wymagane dokumenty i załączniki

 • Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 • Opłata skarbowa - dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu (dowód osobisty lub paszport).
 • Załączniki:
  •  Dokument wykazujący interes prawny do otrzymania odpisu - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
  •  Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa

 •  22 zł - odpis skrócony i odpis skrócony wielojęzyczny,
 •  33 zł - odpis zupełny,
 •  17 zł – pełnomocnictwo.

Opłatę można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto.
Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki, gdy wydanie odpisu aktu stanu cywilnego nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 •  Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 •  Pocztą - na adres Urzędu Stanu Cywilnego.
 •  Przez Internet - osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższy wniosek drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Wnioskodawcą może być

 •   Osoba, której akt dotyczy, oraz:
  • jej małżonek,
  • zstępni (potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki),
  • wstępni (członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
  • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu),
  • sąd,
  • prokurator,
  • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
  • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Odbiór dokumentów

 •    Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 •    Pocztą.
 •    Przez Internet - za pomocą platformy ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku - wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czechowicach-Dziedzicach.
 • Do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku - wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego.

Numer konta bankowego

68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
/dotyczy korespondencji krajowej/

PL 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 SWIFT (BIC): BPKOPLPW
/dotyczy korespondencji zagranicznej/

Uwagi

1. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakich dokonano w akcie.

2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony – stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

3. Wielojęzyczny odpis skrócony aktu (nie wymaga tłumaczenia).

4. Do odpisu skróconego aktu stanu cywilnego na wniosek osoby uprawnionej może zostać wydany standardowy formularz wielojęzyczny. Za jego wydanie należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

5. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i złożone do akt sprawy. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

6. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować na przykład wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

7. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 860).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Glos
email: p.glos@um.czechowce-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  24‑02‑2022 10:39:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Glos
email: usc@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  24‑02‑2022 10:39:46
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2022 09:05:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie