Uznanie wyroku sądu zagranicznego


Podstawa prawna:

Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 43 poz. 296 ze zmianami)

Wymagane od wnioskodawcy dokumenty i załączniki:
- dowód tożsamości
- wniosek o uznanie orzeczenia i sporządzenia wzmianki w akcie stanu cywilnego,
- orzeczenie sądu zagranicznego,
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne,
- dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone pozwanemu, w przypadku, gdy nie wdał się on w spór co do istoty sprawy (wyrok zaoczny),
- tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłata:
Opłata skarbowa wynosi 11 zł
Opłata: w kasie Urzędu Miejskiego,
lub na konto Urzędu Miejskiego Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1 - PKO BP S.A. o/Bielsko-Biała, nr konta 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680

Miejsce i forma złożenia dokumentów:
Osobiście w USC plac Jana Pawła II 1 , II piętro pokój 304.

Odbiór dokumentów:
Osobiście w USC plac Jana Pawła II 1 , II piętro pokój 304.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 tygodnia od złożenia wymaganych dokumentów, jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego lub rozstrzygnięcia przez sąd polski.

Uwagi:
Uznaniu przez Kierownika USC podlegają orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia innych organów państw obcych w sprawach cywilnych wszczętych po dniu 1.07.2009 r., które mają wpływ na stan cywilny osób i podlegają wpisaniu do aktów stanu cywilnego.

Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
- nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
- zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
- pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
- strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
- sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
- jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
- uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

W przypadku, gdy strona postępowania przeczy autentyczności dokumentu, dokument powinien być uwierzytelniony przez polskiego konsula.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu. Wniosek rozpoznaje sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy - Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Informacja wytworzona przez:
Patrycja Glos
email: usc@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  22‑10‑2009 14:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  22‑10‑2009 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2022 10:41:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie