Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
pod adresem:

I. Platforma SEKAP
 

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej w dziale Logowanie. Umożliwia ona złożyć wniosek do urzędu, sprawdzać stan sprawy - czyli podglądać na jakim etapie znajduje się sprawa w urzędzie. Więcej o działaniu skrzynki znajduje się w dziale Pomocy. Pełna i aktualna lista usług dostępnych w projekcie znajduje się w Katalogu usług,
 

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru:
 

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej i na informatycznym nośniku danych muszą być:
1. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne,
2. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym weryfikowanym za pomocą ważnego niekwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP,
3. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),
4. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Zastrzeżenia:
1. Burmistrz Czechowice-Dziedzice zastrzega, że w przypadku otrzymania dokumentu elektronicznego niespełniającego wszystkich wymagań określonych w powyższych wymaganiach, zaniecha podejmowania dalszych czynności związanych z realizacją procedury rozpatrywania wniesionej za jego pośrednictwem sprawy.
2. Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym, nie będzie podejmował żadnych czynności związanych
z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.
b) zgodnie z art. 391 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, doręczenie odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na dokument elektroniczny doręczony do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach będzie stosowane tylko w przypadku gdy strona wystąpi o takie doręczenie lub wyrazi zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków oraz uiści wymaganą prawem opłatę skarbową lub administracyjną. W przypadku gdy w toku postępowania administracyjnego wymagane jest potwierdzenie odbioru pisma, doręczenie będzie następowało tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty lub pracownika urzędu.
c) wszczęcie postępowania z wniosku elektronicznego będzie możliwe, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania określone przepisami prawa to jest :
o wniosek będzie zawierał wszystkie wymagane dane,
o do wniosku zostaną dołączone wymagane przepisami załączniki,
o uiszczona zostanie wymagana prawem opłata skarbowa lub administracyjna.

Akceptowane Formaty:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Uwaga:
Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres https://www.sekap.pl.

 

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  05‑03‑2010 13:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kuś
email: l.kus@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-01 fax: partykag
, w dniu:  05‑03‑2010 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2020 09:21:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie