Wybory ławników 2024 - 2027


Informacja o wydłużeniu terminu zgłaszania kandydatów
w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024– 2027

W związku  z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21 grudnia 2023 r. na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach  przystępuje do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach.
    Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Rada Miejska powinna wybrać następującą ilość ławników :
 
•    do Sądu Okręgowego w Katowicach 3 ławników, w tym :
- 1 ławnika do orzekania w sprawach karnych,
    - 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
•    do Sądu Rejonowego w Tychach 3 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.
 
  Termin zgłaszania  kandydatów na ławników upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r.
    
Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    nie przekroczył 70 lat,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca  szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 § 1 ławnikami nie mogą być:
•    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
•    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
•    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
    
Zgodnie z art. 162 § 1 kandydatów na ławników mogą zgłaszać :

•    prezesi właściwych sądów,
•    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,  
•    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

    Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której  wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r., zmienionym - w zakresie wzoru karty – rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.

Do ww. zgłoszenia na ławnika  należy dołączyć następujące dokumenty :
 
•        informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji z KRK można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10,
tel. (33) 4900- 400 lub (33) 4990-508);
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  
•    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
•    dwa  zdjęcia (podpisane) wykonane zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
    
Złożone  dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych  do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

    Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego  właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia ww. opłaty kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Kandydat na ławnika powinien dołączyć do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu go zgłaszającego na ławnika, potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę obywateli – od osoby umieszonej jako pierwsza na liście.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.    
    
Zgłoszeni kandydaci na ławników podlegają zaopiniowaniu przez Zespół do spraw przygotowania wyborów uzupełniających ławników  do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach na okres kadencji  2024-2027.

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach  zasięgnie informacji  o zgłoszonych kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach.
Wyborów ławników Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach dokona w głosowaniu tajnym.
            
    UWAGA:
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w pokoju nr 207. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/


    Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy ww. Urzędu.

        Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach po  5 kwietniu 2024 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów nie jest dopuszczalne.

 


 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

31‑05‑2023 14:57:10
Dokumenty:
Plik doc ławnicy - informacja o wyborach.doc
31‑05‑2023 14:58:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf karta złoszenia ławnik.PDF
31‑05‑2023 14:58:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula informacyjna - wybory ławników 2023.docx
31‑05‑2023 14:58:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc lista poparcia na ławników.doc
31‑05‑2023 14:58:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie ławnicy 1.doc
31‑05‑2023 14:58:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie ławnicy 2.doc
31‑05‑2023 14:58:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  31‑05‑2023 14:52:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  31‑05‑2023 14:52:26
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2024 14:04:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie