Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
pl. Jana Pawła II 2
III p., pok. 304,
tel. 32 214 71 61

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

1.    Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych mają obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.            
2.    W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na  rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
3.    Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości  sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
4.    Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, powyżej 18% zawartości alkoholu.
5.    Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania organowi zezwalającemu zmian stanu  faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) lub poza miejscem sprzedaży (detal).
2.    Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3.    Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (co najmniej 3 mieszkania).
4.    Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
•    Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców.
•    Uchwała Nr XLVII/519/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
•    Uchwała Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję - zezwolenie wydaje się do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sprawy administracyjne:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję w drodze postanowienia, Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie.

Tryb odwoławczy:

1.    Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie opinii dot. wydania zezwolenia wnosi się Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

2.    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłaty za użytkowanie zezwoleń:

1.    Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów  alkoholowych wnosi na rachunek gminy opłatę podstawową w wysokości:
•    525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
•    525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
•    2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2.    Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązani sią wnosić opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim. Wysokość kwoty ustala się na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia.

3.    W przypadku, niezłożenia oświadczenia o którym mowa w art. 111 ust. 4, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia ww. oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej.
4.    Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

•    37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
•    37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
•    77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę podstawową.

5.    Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach  do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

6.    W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w stosownej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

7.    Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyznaczonym terminie lub niedokonania ww. opłat we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godz. pracy Urzędu lub na rachunek Gminy Czechowice-Dziedzice, PKO Bank Polski S.A. Oddział w Czechowicach-Dziedzicach Nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680

Wzory druków/Uchwały:

1.    Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
2.    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3.    Oświadczenie o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4.    Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.  
5.    Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
6.    Uchwała Nr XLVII/519/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
7.    Uchwała Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
8.    Klauzula informacyjna RODO.

 

Informacja wytworzona przez:
Kierownik Biura PPU - Agnieszka Borowska-Paszek , w dniu:  30‑12‑2021 14:25:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  30‑12‑2021 14:25:23
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2022 13:33:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie