Komisje Rady Miejskiej


1. Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - radny Marian Derlich

zastępca przewodniczącego - radny Edward Kóska
członkowie:
radny Kazimierz URBAŃSKI
radny Janusz USZOK
radny Stanisław WOJCIECH
Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

2. Komisja Budżetu i Finansów:
przewodniczący: radny Andrzej MAJ
zastępca przewodniczącego - radny Janusz USZOK
członkowie:
radny Marian DERLICH
radny Radosław HUDZIEC
radny Krzysztof JARCZOK
radny Stanisław KOPEĆ
radna Alicja OGIEGŁO
radny Stanisław WOJCIECH
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie budżetu i finansów Gminy a w szczególności w sprawach majątkowych, pozyskiwania środków zewnętrznych, podatków i opłat, zaciągania długoterminowych pożyczek, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę; opracowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu gminy.

3. Komisja Rozwoju i Rolnictwa:
przewodniczący: radny Jerzy KWAŚNIEWSKI
zastępca przewodniczącego: radny Jerzy Bożek
członkowie:
radny Krzysztof BERGEL
radny Bartłomiej FAJFER
radny Radosław HUDZIEC
radny Kazimierz KOCUR
radny Edward KÓSKA
radny Paweł PAWLlK
radny Krzysztof SZCZYPKA
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy; opiniowanie ustaleń dotyczących zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie planowanych inwestycji; współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy; analizowanie przestrzegania określonych prawem norm i zasad korzystania ze środowiska naturalnego oraz rozpoznawanie zagrożeń zanieczyszczeń środowiska naturalnego; wspieranie rozwoju wsi i rolnictwa.

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
przewodniczący: radna Alicja OGIEGŁO
zastępca przewodniczącego - radny Krzysztof JARCZOK
członkowie:
radny Krzysztof BERGEL
radny Jerzy BOŻEK
radna Magdalena KUBIK
radny Andrzej MAJ

Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie funkcjonowania szkół i przedszkoli łącznie z analizą stanu technicznego obiektów; analizowanie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami Gminy; inspirowanie włączania się środowisk lokalnych do współdecydowania o kształcie szkoły; działanie w zakresie upowszechniania szeroko pojętej kultury; popularyzacja wszelkich form rekreacji, sportu i turystyki, współpraca z Młodzieżową Radą Miejską oraz organizacjami pozarządowymi, a także analiza funkcjonowania obiektów kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy; opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki.

5. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego:
przewodniczący: radny Kazimierz URBAŃSKI
zastępca przewodniczącego - radny Jerzy KWAŚNIEWSKI
członkowie:
radny Karol BIELAS
radny Łukasz DOBUCKI
radny Stanisław KOPEĆ
radny Paweł PAWLIK
radny Krzysztof SZCZYPKA
Zadaniem Komisji jest współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; analiza przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego, zwalczania zjawisk patologii społecznej; współdziałanie z miejscową policją i strażą miejską oraz ochotniczymi strażami pożarnymi w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

6. Komisji Polityki Społecznej:
przewodnicząca: radna Magdalena KUBIK
zastępca przewodniczącego - radny Bartłomiej FAJFER
członkowie:
radny Karol BIELAS
radny Łukasz DOBUCKI
radny Kazimierz KOCUR
Zadaniem Komisji jest rozpoznawanie zjawisk i problemów społeczności lokalnej wynikających z bezrobocia; współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi; analiza warunków sanitarnych w Gminie oraz współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami opieki zdrowotnej..

Informacja wytworzona przez:
Biuro Rady Miejskiej, tel. 32 2147151 , w dniu:  17‑12‑2014 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  17‑12‑2014 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2016 14:12:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie