Zgłoszenie urodzenia dziecka (rejestracja)


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
II piętro, pokój 304
tel. 32 214 71 44
e-mail: usc@um.czechowice-dziedzice.pl

Wymagane dokumenty

 • Do wglądu - dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport).
 • Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał upoważnienia na piśmie).

Opłaty

Zgłoszenie urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka składa się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka:
  • osobiście,
  • przez Internet - osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Osoba uprawniona do zgłoszenia urodzenia dziecka
i odbioru dokumentów

 • Rodzice dziecka.
 • Osoba upoważniona na piśmie przez rodziców dziecka.

Odbiór dokumentów

 • Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Pocztą.
 • Przez Internet - za pomocą platformy ePUAP.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie - w dniu zgłoszenia.
 • W następnym dniu roboczym - w przypadku zgłoszenia elektronicznego.

Po dokonaniu rejestracji aktu urodzenia dziecka osobie zgłaszającej zostaną wydane z urzędu:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
 • zaświadczenie o zameldowaniu.

Uwagi

1.    Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

2.    Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi karta urodzenia wystawiona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (na przykład lekarz, położna lub zakład opieki zdrowotnej). Karta urodzenia potwierdzająca fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia, zostaje przekazana do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

3.    Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

4.    Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

5.    Imię dla dziecka:

 • nie można nadać dziecku więcej niż 2 imiona,
 • imię nie może mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego,
 • imię nie może być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej,
 • imię musi wskazywać na płeć dziecka.

6.    Jeżeli dziecko urodziło się martwe:

 • kartę martwego urodzenia wystawia podmiot wykonujący działalność leczniczą – na przykład lekarz lub położna – kartę przekazuje do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 1 dnia od jej wystawienia,
 • zgłoszenie martwo urodzonego dziecka powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia,
 • nie sporządza się aktu zgonu a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168  z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2012 r., poz. 74  z późn. zm.).
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Glos
email: p.glos@um.czechowce-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  25‑05‑2022 10:32:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Glos
email: p.glos@um.czechowce-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  25‑05‑2022 10:32:17
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2022 13:33:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie