Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
II piętro, pokój 304
tel. 32 214 71 44
e-mail: usc@um.czechowice-dziedzice.pl

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

 • Do wglądu - dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Opłata skarbowa - dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • W przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Jeśli obywatel Polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
  • zagraniczny odpis aktu urodzenia lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie,
  • jeśli osoba pozostawała wcześniej w związku małżeńskim, zagraniczny odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.
 • W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • paszport,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu),
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo; dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, dokładnie określony stan cywilny (kawaler/panna, rozwiedziony(a), wdowiec/wdowa) oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę) albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
  • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  • konsula.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym podlegają legalizacji lub należy je opatrzyć klauzulą apostille jeśli państwo, z którego pochodzą jest stroną konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji.
 • Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnień przedślubnych, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Udział tłumacza w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 • Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.

Opłaty

 • 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Termin wniesienia opłat najpóźniej w dniu składania zapewnienia.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:

68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
/dotyczy korespondencji krajowej/

PL 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 SWIFT (BIC): BPKOPLPW
/dotyczy korespondencji zagranicznej/

Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa. Opłatę uiszcza się przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Miejsce i forma złożenia dokumentów

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy

1.    Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:

Procedura poprzedzająca wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych celem podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wcześniejsze zgłoszenie się do urzędu umożliwi ustalenie dogodnego terminu wydania zaświadczenia.

Termin podpisania zapewnień:

 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są w miejscowym USC  – niezwłocznie do 7dni,
 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są poza miejscowym USC do 14 dni.

Narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 1—15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podczas składania zapewnienia narzeczeni wybierają nazwisko (nazwiska), które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz nazwisko dzieci pochodzących z tego małżeństwa.

Na podstawie złożonych dokumentów oraz aktów stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje 2 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zaświadczenia przeznaczone są dla kościoła albo innego związku wyznaniowego, w którym będzie zawierane małżeństwo.

Zaświadczenie traci ważność po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

2.    Zawarcie  związku małżeńskiego:

Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego jednocześnie oświadczą wolę zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu.  

3.    Rejestracja małżeństwa:

Po zawarciu małżeństwa duchowny przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa przekazuje do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa 1 egzemplarz zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 1 egzemplarz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa osobom, które zawarły małżeństwo wydawany jest bezpłatnie z urzędu 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Uwagi

1.    Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.

2.    Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.

3.    Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. Udział tłumacza zapewniają osoby składające oświadczenia.

4.    W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa.

 • Małżonkowie mogą nosić:
  • wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
  • zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
  • połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna). Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
  • w razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.
 • Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać:
  • nazwisko jednego z nich,
  • nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
  • jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. Nr 698).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 80 poz.432 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. (t.j.  Dz.U. z 1999 r. Nr 90 poz. 999  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne. (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1274 z późn. zm.).
 • Konwencja sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938).
 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Glos
email: p.glos@um.czechowce-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  24‑02‑2022 11:03:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  24‑02‑2022 11:03:57
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2022 12:57:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie