Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)


Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
II piętro, pokój 304
tel. 32 214 71 44
e-mail: usc@um.czechowice-dziedzice.pl

Wymagane dokumenty i załączniki

Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:

 • Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
 • Opłata skarbowa - dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • W przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Jeśli obywatel Polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
  • zagraniczny odpis aktu urodzenia lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie,
  • jeśli osoba pozostawała wcześniej w związku małżeńskim, zagraniczny odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdza nieistnienie małżeństwa.
 • W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • paszport,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie małżonka, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu),
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo; dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, dokładnie określony stan cywilny (kawaler/panna, rozwiedziony(a), wdowiec/wdowa) oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę) albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.
 • Dokumenty w sporządzone języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • konsula.
 • Dokumenty zagraniczne podlegają legalizacji lub należy je opatrzyć klauzulą apostille jeśli państwo, z którego pochodzą jest stroną konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji.
 • Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnień przedślubnych, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Udział tłumacza w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 • Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.

Opłaty

 • 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa,
 • 1000 zł - opłata dodatkowa ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania zapewnienia.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:

68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
/dotyczy korespondencji krajowej/

PL 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 SWIFT (BIC): BPKOPLPW
/dotyczy korespondencji zagranicznej/

Miejsce i forma złożenia dokumentów

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy

1.    Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

Procedura poprzedzająca zawarcie małżeństwa wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych celem podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożenia stosownych dokumentów oraz ustalenia daty zawarcia małżeństwa.

Śluby cywilne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czechowicach-Dziedzicach zwykle udzielane są w drugie i czwarte soboty każdego miesiąca zgodnie z terminarzem (w miarę wolnych miejsc). Wcześniejsze zgłoszenie się do urzędu umożliwi ustalenie dogodnego terminu zawarcia małżeństwa.

Bieżąca informacja dotycząca terminów, w których udzielane są śluby dostępna jest pod numerem telefonu 32 214 71 44 w godzinach pracy urzędu.

Aby podpisać zapewnienia oraz złożyć wymagane dokumenty do urzędu stanu cywilnego należy zgłosić się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.

Termin podpisania zapewnień:

 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są w miejscowym USC  – niezwłocznie do 7 dni,
 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są poza miejscowym USC do 14 dni.

Termin zawarcia związku małżeńskiego - dzień i godzinę ślubu cywilnego można wpisać oficjalnie do kalendarza ślubów w chwili złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do upływu ważności zapewnienia (6 miesięcy).

2.    Zawarcie małżeństwa:

W wyznaczonej dacie odbywa się cywilna ceremonia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czechowicach-Dziedzicach.

Przed zawarciem związku małżeńskiego kierownik urzędu stanu cywilnego potwierdza dane osób zawierających związek małżeński i świadków na podstawie dokumentów tożsamości (dowodów osobistych lub paszportów).

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński oraz podpiszą protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Treść przysięgi małżeńskiej jest określona w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Oświadczenia składane są publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

3.    Rejestracja małżeństwa

Akt małżeństwa sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa - osobom, które zawarły małżeństwo. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Uwagi

1.    Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.

2.    Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.

3.    Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 1-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4.    Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. Udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zapewniają osoby składające te oświadczenia, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).

5.    W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa.

 • Małżonkowie mogą nosić:
  • wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
  • zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
  • połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka(kolejność połączonych nazwisk może być dowolna). Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
  • w razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.
 • Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać:
  • nazwisko jednego z nich,
  • nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
  • jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

6.    Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

7.    Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014., poz. 1741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006 Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. Nr 698).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 80 poz.432 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 90 poz. 999  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne. (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1274 z późn. zm.).  
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 80 poz. 432 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.180).
 • Konwencja sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Glos
email: p.glos@um.czechowce-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  24‑02‑2022 10:44:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Glos
email: usc@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  24‑02‑2022 10:44:43
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2022 12:42:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie