Komisje Rady MiejskiejStałe Komisje Rady Miejskiej:

1. Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - radny Bolesław JONKISZ

zastępca przewodniczącego - radny Edward BUCZEK
członkowie:
radny Fryderyk CZADER
radny Marian DERLICH
radny Zygmunt MIZERA
Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

2. Komisja Budżetu i Finansów:
przewodniczący: radny Stanisław PINDEL
zastępca przewodniczącego - radny Krzysztof SZCZYPKA
członkowie:
radny Fryderyk CZADER
radny Marek CZYŻ
radny Marian DERLICH
radny Bolesław JONKISZ
radny Stanisław KOPEĆ
radny Stanisław SŁOWIK
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie budżetu i finansów Gminy a w szczególności w sprawach majątkowych, pozyskiwania środków zewnętrznych, podatków i opłat, zaciągania długoterminowych pożyczek, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę; opracowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu gminy.

3. Komisja Rozwoju i Rolnictwa:
przewodniczący: radny Jerzy KWAŚNIEWSKI
zastępca przewodniczącego: radny Radosław HUDZIEC
członkowie:
radny Krzysztof BERGEL
radny Edward BUCZEK
radny Marek CZYŻ
radny Bartłomiej FAJFER
radny Stanisław PINDEL
radny Jacek PUCHAŁA
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy; opiniowanie ustaleń dotyczących zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie planowanych inwestycji; współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy; analizowanie przestrzegania określonych prawem norm i zasad korzystania ze środowiska naturalnego oraz rozpoznawanie zagrożeń zanieczyszczeń środowiska naturalnego; wspieranie rozwoju wsi i rolnictwa.

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
przewodniczący: radny Stanisław KOPEĆ
zastępca przewodniczącego - radny Stanisław SŁOWIK
członkowie:
radny Krzysztof BERGEL
radny Radosław HUDZIEC
radny Andrzej MAJ
radna Alicja OGIEGŁO
radny Jacek PUCHAŁA
radny Krzysztof SZCZYPKA
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie funkcjonowania szkół i przedszkoli łącznie z analizą stanu technicznego obiektów; analizowanie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami Gminy; inspirowanie włączania się środowisk lokalnych do współdecydowania o kształcie szkoły; działanie w zakresie upowszechniania szeroko pojętej kultury; popularyzacja wszelkich form rekreacji, sportu i turystyki, współpraca z Młodzieżową Radą Miejską oraz organizacjami pozarządowymi, a także analiza funkcjonowania obiektów kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy; opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki.

5. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego:
przewodniczący: radny Andrzej MAJ
zastępca przewodniczącego - radny Łukasz DOBUCKI
członkowie:

radny Jerzy KWAŚNIEWSKI
radny Jacek ŁASZCZOK-STACHURSKY
radny Zygmunt MIZERA
radny Kazimierz URBAŃSKI
Zadaniem Komisji jest współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; analiza przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego, zwalczania zjawisk patologii społecznej; współdziałanie z miejscową policją i strażą miejską oraz ochotniczymi strażami pożarnymi w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

6. Komisji Polityki Społecznej:
przewodnicząca: radna Alicja OGIEGŁO
zastępca przewodniczącego - radny Łukasz DOBUCKI
członkowie:
radny Bartłomiej FAJFER
radny Jacek ŁASZCZOK-STACHURSKY
radny Kazimierz URBAŃSKI
Zadaniem Komisji jest rozpoznawanie zjawisk i problemów społeczności lokalnej wynikających z bezrobocia; współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi; analiza warunków sanitarnych w Gminie oraz współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami opieki zdrowotnej..

Informacja wytworzona przez:
Urszula Kaps, tel. 322147151 , w dniu:  01‑12‑2010 11:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2013 12:18:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive