Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


UWAGA !
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dnia 1 lutego 2021 r , na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019 poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.
Burmistrz Czechowic-Dziedzic - Gminny Komisarz Spisowyw Czechowicach-Dziedzicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia  do 30 czerwca 2021 r.  według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.


Termin składania ofert: od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.
termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 16 lutego 2021 r.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
•    mieć ukończone 18 lat,
•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ogólne:
1.    Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
2.    Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3.    Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4.    Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.
O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5.    Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6.    Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
7.    Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a.    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b.    format pliku - JPG,
c.    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
•    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
•    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego
w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.


Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1.    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2.    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
3.    przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.


Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):
1.    Zgłoszenie zawierające:
a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    data urodzenia,
c)    adres zamieszkania,
d)    numer telefonu,
e)    adres e-mail.


2.    Oświadczenie zawierające informację o:
a.    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
b.    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
c.    znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
d.    o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Składanie ofert  od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.
1.    Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty :
a) na biurze podawczym w godzinach pracy urzędu  – skrzynka podawcza  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1 (zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na rachmistrza”)
b) za pośrednictwem poczty e-mail:spispowszechny@um.czechowice-dziedzice.pl
c) za pośrednictwem platformy ePUAP
d) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice (koperta z dopiskiem „Nabór na rachmistrza”), w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.


2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach www.bip.czechowice-dziedzice.pl,   lub w
Gminnym Biurze Spisowym w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1, pok. 306, II piętro   – nr tel. 32 214 71 47 lub 32 214 71 96,  e-mail: spispowszechny@um.czechowice-dziedzice.pl

 


                                                                                              Gminny Komisarz Spisowy
                           
                                                                                            Burmistrz Czechowic-Dziedzic
                                                                                                    Marian Błachut

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Treść ogłoszenia
01‑02‑2021 08:41:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gminne Biuro Spisowe - koordynator gminny Gabriela Partyka-Dzida, tel. 32 214 71 47 , w dniu:  26‑01‑2021 10:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  26‑01‑2021 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2021 13:54:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie