Świadczenie wychowawcze. Program rodzina 500+


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE. PROGRAM RODZINA 500+

Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

•    https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wszystkie szczegółowe informacje dot. świadczenia wychowawczego znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

•    https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-informacje-o-programie-rodzina-502

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U.z 2019r. poz.1177)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

•    Urząd Miejski W Czechowicach-Dziedzicach
Wydział Świadczeń Społecznych
pl. Jana Pawła II 1
parter budynku, pokój , pok. 106
Tel.: 32 214 71 12, 32 214 71 16, 32 214 71 05

Warunki uzyskania prawa do świadczenia:

•    Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (który wystąpił o adopcję) albo opiekunowi prawnemu dziecka.
•    Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia (uwzględniane są tylko dzieci zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się i pozostające na jej utrzymaniu).
•    Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia niezależnie od dochodu.

Wysokość świadczenia:
•    Wysokość świadczenia to 500 zł. miesięcznie na dziecko w rodzinie. Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 

Składanie wniosków:

Począwszy od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.          
Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022   rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  jest złożenie nowego wniosku.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można składać  od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia także drogą tradycyjną – osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek.
W przypadku złożenia wniosku w trakcie trwania okresu świadczeniowego , świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.
Odstępstwo od powyższej zasady przyznania prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku może dotyczyć np. sytuacji związanej z ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia dziecka.
W takim przypadku, jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

•    za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie (https://empatia.mpips.gov.pl/)
•    przez bankowość elektroniczną
•    portal PUE ZUS

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę RP, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie wychowawcze, o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę uprawnioną nienależnie pobranych świadczeń.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Wydział Świadczeń Społecznych - naczelnik Bogusława Świerkot 32 2147105 , w dniu:  24‑03‑2016 13:30:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  24‑03‑2016 13:30:38
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2021 08:38:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie