Wybory uzupełniające - do 23 kwietnia 2012


I nformacja o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników
do sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6 marca 2012 r. na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070, ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przystępuje do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Rada Miejska powinna wybrać w wyborach uzupełniających 6 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, w tym :
- 4 ławników do orzekania w sprawach karnych,
- 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 23 kwietnia 2012 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać :

- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.

Do ww. zgłoszenia na ławnika należy dołączyć następujące dokumenty :

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ( informację z KRK można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10,
tel. (33) 499-04-00 );
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
- 2 zdjęcia( podpisane ) wykonane zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego ( o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil na jasnym tle )

Złożone dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszeni kandydaci na ławników podlegają zaopiniowaniu przez Zespół do spraw przygotowania wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na okres kadencji 2012-2015.

Rada Miejska w Czechowicach zasięgnie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach.

UWAGA:
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydat można odbierać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w pokoju nr 207. Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w pokoju nr 207.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach po 23 kwietnia 2012 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów niej jest dopuszczalne.

Informacja wytworzona przez:
Urszula Kaps, tel. 322147151 , w dniu:  14‑03‑2012 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  14‑03‑2012 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2015 11:04:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie