przyłącza wod-kan na Placu Jana Pawła II w Czechowicach - DziedzicachOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro
Nazwa zadania: przyłącza wod-kan na Placu Jana Pawła II w Czechowicach - Dziedzicach

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a/ Przyłącze wody zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową .
Zakres realizacji obejmuje wykonanie przyłącza wody z rur PE ø 40 mm od punktu włączenia do wodociągu w pkt A do punktu czerpania wody w pkt. B o długości 30 mb.
Pomiar zużycia wody zlokalizowany będzie w studni wodomierzowej W.
b/ Odprowadzenie ścieków zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Zakres realizacji obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacji z rur PVC ø 160 mm o długości 16 mb - odc. od studni kanalizacyjnej Z do studni włączeniowej Sw.
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
2. TERMIN REALIZACJI : do 15.12.2008 r.
3. SKŁADANIE OFERT : do 13.11.2008r. do godz. 1100.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Oferenta na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY - 100% cena
5. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Kazimiera Gaj ,
tel. 032-214-71-37 .

Data ogłoszenia:
Opracował:
K. Gaj

( PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO )

Plik pdf Przedmiar robót
05‑11‑2008 15:20:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt umowy
05‑11‑2008 15:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  05‑11‑2008 15:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  05‑11‑2008 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2008 15:14:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie