Oczyszczenie dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 tys. euro

Nazwa zadania: Oczyszczenie dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) ręczne usuniecie zadarnienia wokół krawężników drogowych, na chodniku szer. 20 cm od krawędzi krawężnika drogowego;

b) mechaniczne oczyszczenie jezdni;

c) oczyszczenie jezdni w obrębie wysepek, zatok oraz oczyszczenie jezdni wyłączonej z ruchu;

d) wywóz nieczystości na wysypisko wraz z opłatą za zagospodarowanie.
2. OKRES REALIZACJI : od 19.10.2009 r. do 6.10.2009 r.
3. SKŁADANIE OFERT : do 13.10.2009r. do godz. 10 00.

Złożona oferta winna zawierać:
a) podpisany załącznik nr 1;

b) podpisane oświadczenie - załącznik nr 2

c) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 3

d) wypełniony wykaz sprzętu - załącznik nr 4

e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c) dostępność do co najmniej jednej samobieżnej mechanicznej zamiatarki do oczyszczania jezdni wyposażoną w urządzenie zraszające materiał zbierający, gromadząca materiał zbierany w zbiorniku własnym o pojemności zbiornika na odpady nie mniejszy niż 6 m3, wyposażoną w co najmniej dwie szczotki talerzowe (jedna z lewej strony oraz jedna z prawej strony) i szczotkę walcową oraz wyposażona w lej ssawny.
5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: oczyszczenie dróg powiatowych wykazanych w załączniku nr 1
Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )
Data ogłoszenia: 02.10.2009r.
Opracował: J.Moryto


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  02‑10‑2009 12:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  02‑10‑2009 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2009 12:37:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie