Budowa domu spokojnej starości 'Złota Jesień' w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zacisze - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 000 euro1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. :

Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zacisze.2.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją

robót przygotowawczych, budowlanych i instalacyjnych inwestycji o nstp. parametrach technicznych :

- pow. użytkowa -1246,20 m2,

- kubatura - 4604 m3,

- pow. zabudowy - 1140 m2,

Zakres nadzoru obejmuje roboty :

- ogólnobudowlane,

- instalacyjne z zakresu wod-kan. c-o, gaz, elektryczne i teletechniczne,

- drogowe.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa inwestycji

dostępna na stronie: http://www. bip.czechowice-dziedzice.pl

(dot. zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień".W zakres obowiązków inspektora nadzoru wchodzą czynności określone w

art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz.1118

z 2006r. z późniejszymi zmianami), a także między innymi :

a) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub przez Inwestora;

b) prowadzenie rozliczeń budowy;

c) udział w radach budowy, przeglądach technicznych i gwarancyjnych, odbiorach.


Szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności inspektora nadzoru oraz inne warunki

kontraktu, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy inwestorem i inspektorem nadzoru

inwestorskiego.3.Opis warunków udziału w postępowaniu :


Inspektor nadzoru inwestorskiego musi spełnić wymogi niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Nr 156

poz.1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami), bądź też musi mieć do dyspozycji osoby spełniające w/w wymogi

lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, a w tym:

a) winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone

decyzją, zwaną dalej uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach odpowiednich do nadzorowanego

przedmiotu zamówienia zgodnie z art.12.ust.2 i art.12a ust.1 Prawa budowlanego

( jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz.1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.);

b) winien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymogami art.12 ust.7 ustawy

Prawo budowlane;

c) winien posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności.4.Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Inspektor nadzoru inwestorskiego w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności


gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

b) oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o nie zaleganiu z opłaceniem podatków i opłat w Urzędzie

Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (ZUS lub KRUS);

c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Inspektor nadzoru inwestorskiego i które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; kopie

odpowiednich uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2009r. o samorządzie zawodowym

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r. nr 5 poz.42) wraz z potwierdzeniem

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

d) referencje wystawione przez Inwestora lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch

usług o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia.5. Sposób obliczenia ceny ofertowej : kalkulacja własna6. Sposób rozliczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego: wg stanu zaawansowania realizowanego zadania,

zgodnie z zawartą umową.7. Termin wykonania zamówienia zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót : rozp. wrzesień 2009 r

zak. październik 2010 r

8. Termin składania ofert: do 18 września 2009 do godz.1200

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Plac Jana Pawła II nr 1, 43-502 Czechowice-DziedziceOfertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.Data ogłoszenia: 10. 09.2009r.Załączniki:

a) druk oferty - załącznik nr 1

Opracował: R. Wiewióra

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Renata Rus, tel 032 214-71-39 , w dniu:  10‑09‑2009 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  10‑09‑2009 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2009 13:13:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie