Zakup i montaż kamer przenośnych


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości do 14 tys. euro


Nazwa zadania: Zakup i montaż kamer przenośnych na potrzeby Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice

I. Jednostka realizująca zamówienie: Straż Miejska
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 42, tel./ fax 032 215 54 92

II. Przedmiot zamówienia:
1. Komplet kamer szybkoobrotowych IP, 23x zoom optyczny 480 liniii - 2 szt. (zestaw kompletny) działająca z protokołem DSV 9600 baud
2. Kamera analogowa - 1 szt. (zestaw kompletny)

III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 września 2009 r.

IV. Składanie ofert:
Oferty należy sporządzić na załączonym druku oferty i wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia należy łożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią organizacji ze wskazaniem nazwy zadania "Zakup i montaż kamer przenośnych na potrzeby Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice" w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2009 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, czyli Komendzie Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 42 lub przesłać na adres Komendy.

V. Warunki wymagane od oferentów:
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dopuszcza się możliwość składania kopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

VI. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100 %

Data ogłoszenia: 19.07.2009 r.
Opracowała: K. PiekarzZ up. Komendanta Straży Miejskiej
Mgr Leszek Czopek

Załącznik: druk oferty

Plik doc Druk oferty
19‑08‑2009 15:37:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mirosław Janko tel. 032 215 54 92 , w dniu:  19‑08‑2009 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  19‑08‑2009 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2009 15:36:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie