Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: 'Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ '


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 000 euroNazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ

w Czechowicach-Dziedzicach".Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Zamówienie polega na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach".

W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje kompleksowy nadzór nad realizacją inwestycji .

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa inwestycji

dostępna na stronie: http://www. bip.czechowice-dziedzice.pl

(dot. zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w

Czechowicach-Dziedzicach").

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W skład obowiązków inspektora nadzoru wchodzi pełny zakres czynności określonych w

art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz.1118

z 2006r. z późniejszymi zmianami), a także

a)uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Kierownika budowy lub przez Inwestora;

b)prowadzenie rozliczeń budowy;

c)udział w przeglądach gwarancyjnych.Opis warunków udziału w postępowaniu :

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi spełnić wymogi niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz.1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami), bądź też musi mieć do dyspozycji osoby spełniające w/w wymogi lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w tym:

a)winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzją, zwaną dalej uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach odpowiednich do nadzorowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z art.12.ust.2 i art.12a ust.1 Prawa budowlanego

( jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz.1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.);

b)winien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymogami art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane;

c)winien posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Inspektor nadzoru inwestorskiego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

b)oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o nie zaleganiu z opłaceniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (ZUS lub KRUS);

c)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Inspektor nadzoru inwestorskiego i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; kopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2009r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r. nr 5 poz.42) wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

d)referencje wystawione przez Inwestora lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch usług o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia.Sposób obliczenia ceny ofertowej: kalkulacja własna

Sposób rozliczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego: wg stanu zaawansowania realizowanego zadania, zgodnie z zawartą umową.Termin wykonania zamówienia zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót : maj 2010r.

Termin składania ofert: do 3 czerwca 2009 do godz.1200

/Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach/Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.Data ogłoszenia: 27.05.2009r.Załączniki:

a) druk oferty - załącznik nr 1

b) decyzja o pozwoleniu na budowę - załącznik nr 2

Opracowała: M .Dziendziel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
514KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Dziendziel, tel. /032/ 214-71-37 , w dniu:  27‑05‑2009 12:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  27‑05‑2009 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2009 13:03:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie