Wykonanie usługi z zakresu pielęgnacji koron drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych w Czechowicach - Dziedzicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 tys. euro

Nazwa zadania: Wykonanie usługi z zakresu pielęgnacji koron drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych w Czechowicach - Dziedzicach.


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Pielęgnacja koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych w Czechowicach - Dziedzicach polegająca na:a) Usuniecie gałęzi suchych i obumarłych;

b) Przycięcie koron naruszających skrajnię drogową (nad jezdnią 4,5 m; nad chodnikiem 3 m)

c) Wykonanie cięć sanitarnych drzew;

d) Formowanie koron drzew wraz z ich prześwietleniem;

e) Usunięcie wszystkich odrostów z brył korzeniowych;

f) Obniżenie koron drzew wysokich;

g) Zabezpieczenie miejsc cięć;

h) Usługa rębakiem polegająca na przerobieniu pozyskanego materiału na zrębki wraz z ich załadunkiem;

i) Zagospodarowanie zrębków we własnym zakresie albo wywóz na legalne składowisko odpadów wraz z opłatą za zagospodarowanie

j) Uprzątnięcie terenu w obrębie wykonywanych prac wraz z wygrabieniem pozostałości gałęzi z zieleńców.Wykaz drzew przeznaczonych do wykonania prac stanowi załącznik nr 4.2. OKRES REALIZACJI : od dnia zawarcia umowy do 30.04.2009 r.

3. SKŁADANIE OFERT : do 25.03.2009r. do godz. 1400.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku.

4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

4.1 Wykazać się wykonaniem co najmniej 3 (trzech) usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie;

4.2 Dysponować osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje i uprawnienia:

a) co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca wykształcenie w kierunku utrzymania i konserwacji zieleni tj. ogrodnika lub leśnika oraz min. trzyletnie doświadczenie;

b) co najmniej 1 (jedna) osoba z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania pracami z zakresu pielęgnacji drzew

c) co najmniej trzy osoby posiadające kwalifikacje pilarzy oraz min. trzyletnie doświadczenie;4.3 Dysponować następującym sprzętem:

a) rębak - min. 1 szt.;

b) piły spalinowe - min. 3 szt.;

4.4 Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000 zł;

4.5 Posiadać zezwolenie na transport odpadów.5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- referencje dotyczące prac wymaganych w pkt 4.1;

- kserokopie świadectw, uprawnień wymaganych w pkt. 4.2;

- oświadczenie wraz z wykazem sprzętu określonego w pkt. 4.3;

- kserokopia ubezpieczenia określonego w pkt. 4.4

- kserokopia zezwolenia na transport odpadów - pkt. 4.5Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej wiarygodności.6. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 1 oraz Inwentaryzacji drzew przydrożnych przewidzianych do zabiegów pielęgnacyjno - sanitarnych na terenie miasta Czechowice - Dziedzice - załącznik nr 4.

Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )Data ogłoszenia: 16 marca 2009 r.


Opracował: J. MorytoTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Janusz Moryto,tel.032-2147138 , w dniu:  16‑03‑2009 13:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  16‑03‑2009 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2009 14:19:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie