Komisje Rady Miejskiej


Stałe Komisje Rady Miejskiej:

1. Komisja Rewizyjna

:
przewodniczący - radny Zygmunt MIZERA
zastępca przewodniczącego: radny Jerzy SOSNA
członkowie: radny Bolesław JONKISZ
radny Grzegorz LUBECKI
radny Stanisław PINDEL
Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

2.
Komisja Budżetu i Finansów:
przewodniczący: radny Stanisław WOJCIECH
zastępca przewodniczącego: radny Bolesław JONKISZ
członkowie: radny Fryderyk CZADER
radny Grzegorz KOTOWICZ
radny Bogusław KOPEĆ
radny Stanisław KOPEĆ
radny Zbigniew BAJOREK
radna Alicja OGIEGŁO
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie budżetu i finansów Gminy a w szczególności w sprawach majątkowych, pozyskiwania środków zewnętrznych, podatków i opłat, zaciągania długoterminowych pożyczek, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę; opracowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu gminy.

3. Komisja Rozwoju i Rolnictwa:
przewodniczący: radny Stanisław PINDEL
zastępca przewodniczącego: radny Grzegorz LUBECKI
członkowie: radny Antoni BECZAŁA
radny Bogusław KOPEĆ
radny Zbigniew STANISZ
radny Stanisław WOJCIECH
radny Franciszek FOLTYN
radna Bożena GŁĄBEK
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy; opiniowanie ustaleń dotyczących zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie planowanych inwestycji; współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy; analizowanie przestrzegania określonych prawem norm i zasad korzystania ze środowiska naturalnego oraz rozpoznawanie zagrożeń zanieczyszczeń środowiska naturalnego; wspieranie rozwoju wsi i rolnictwa.

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
przewodniczący: radny Stanisław KOPEĆ
zastępca przewodniczącego: radny Damian ŻELAZNY
członkowie:radna Bożena GŁĄBEK
radny Grzegorz KOTOWICZ
radna Alicja OGIEGŁO
radny Krzysztof SZCZYPKA
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie funkcjonowania szkół i przedszkoli łącznie z analizą stanu technicznego obiektów; analizowanie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami Gminy; inspirowanie włączania się środowisk lokalnych do współdecydowania o kształcie szkoły; działanie w zakresie upowszechniania szeroko pojętej kultury; popularyzacja wszelkich form rekreacji, sportu i turystyki, współpraca z Młodzieżową Radą Miejską oraz organizacjami pozarządowymi, a także analiza funkcjonowania obiektów kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy; opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki.

5. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego:
przewodniczący: radny JERZY SOSNA
zastępca przewodniczącego: radny Antoni BECZAŁA
członkowie: radny Łukasz DOBUCKI
radny Jerzy DURAJCZYK
radny Zygmunt MIZERA
radny Zbigniew STANISZ
radny Franciszek FOLTYN
Zadaniem Komisji jest współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; analiza przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego, zwalczania zjawisk patologii społecznej; współdziałanie z miejscową policją i strażą miejską oraz ochotniczymi strażami pożarnymi w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

6. Komisji Polityki Społecznej:
przewodniczący: radny Jerzy DURAJCZYK
zastępca przewodniczącego: radny Łukasz DOBUCKI
członkowie:radny Zbigniew BAJOREK
radny Krzysztof SZCZYPKA
radny Damian ŻELAZNY
Zadaniem Komisji jest rozpoznawanie zjawisk i problemów społeczności lokalnej wynikających z bezrobocia; współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi; analiza warunków sanitarnych w Gminie oraz współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami opieki zdrowotnej..

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  02‑04‑2010 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  02‑04‑2010 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2010 09:37:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie