Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załączniki.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice,
Plac Jana Pawła II 1
Wydział Świadczeń Społecznych - Dodatki mieszkaniowe, pok. 104.
tel. 32 214 71 11

Podstawa prawna: Dodatki Mieszkaniowe reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.2019 r. poz. 2133 ).
Zgodnie z Ustawa dodatek mieszkaniowy przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:
1. Posiadają tytuł prawny( Art.2 ustawy) :
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust.1.
3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym
z zastrzeżeniem art.6. ust.8 ( Art.3 Ustawy )
- przy wydawaniu decyzji uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Najniższa emerytura od 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł brutto
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może przekraczać 1500,00 zł ( 125%)
- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie może przekraczać 2100,00 zł ( 175%)
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
4. Art.4. ustawy przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale zamieszkującymi
i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
5. 1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego zwana dalej " normatywna powierzchnią" w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:( Art.5.1.)
- dla 1 osoby - 35 m2 30% przekroczenie 45,50 m2
- dla 2 osób - 40 m2 30% przekroczenie 52,00 m2
- dla 3 osób - 45 m2 30% przekroczenie 58,50 m2
- dla 4 osób - 55 m2 30% przekroczenie 71,50 m2
- dla 5 osób - 65 m2 30% przekroczenie 84,50 m2
- dla 6 osób - 70 m2 30% przekroczenie 91,00 m2
a na każdą następną osobę zwiększa się o 5m2.
2. W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnie zajmowanych pokoi , wynikająca z umowy najmu lub podnajmu oraz części powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy.
3. Normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
- 30 %
- 50% pod warunkiem, udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
5. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych , zasiłków okresowych
z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
w 2007r.( Art.3.3. ustawy).
6. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.( Art.3.4.)
7. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.( Art.6.10. ustawy)
8. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.( Art. 6.3.)
9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.(Art.7.1 ustawy)
10. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia przyznania dodatku, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
- występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, ze jest on
w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe oraz gdy faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji o dochodach. (Art.7.3.1 ustawy)
11. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.(Art.7.5 ustawy)
12. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.(Art.7.6 ustawy)
13. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, ze dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji o dochodach lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Termin załatwienia sprawy:
Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

Opłaty:
Brak opłaty.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki:
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Deklaracja o dochodach
10‑12‑2013 10:52:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
596KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bogusława Świerkot, tel:032 214-71-05 , w dniu:  11‑06‑2007 08:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: shodur@volvox.pl tel.:0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  11‑06‑2007 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2020 09:37:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie