Stypendia socjalne


Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego
w Czechowicach - Dziedzicach,
Plac Jana Pawła II 1,
parter, pok. 104, Tel. 32 214 71 11

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.


Informacje dotyczące składanych wniosków w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 90 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 j.t.)

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 składać należy w dniach:
od 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego w godz. od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do środy), od 7.30 do 17.30 (w czwartek), od 7.30 do 13.30 (w piątek) w w/w Wydziale pokój 104, tel. 32-21-47-111.

Stypendium przysługuje:
•    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
•    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
•    Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 j.t.) czyli 514 zł netto.

Wykaz dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:

•    oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2017r.),
•    oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w PUP,
•    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, która nie otrzymuje zasiłku lub zaświadczenie z powiatowego Urzędu pracy o wysokości pobranych świadczeń oraz zasiłków,
•    oświadczenie lub decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranych zasiłkach stałych oraz okresowych,
•    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie  od komornika,
•    decyzja, zaświadczenie z ZUS-u lub odcinek pocztowy o wysokości pobieranego świadczenia,
•    poświadczenie powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
•    oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu złożone pod odpowiedzialnością karną,
•    dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodzinny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:
•    oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

na zasadach ogólnych
- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2016r.
- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS

w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz   o  okresie prowadzenia działalności
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS

w formie karty podatkowej:
- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku

W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.
W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu rodzina uzyskała ostatni dochód - brany jest wówczas pod uwagę dochód za wrzesień 2017r. Należy przy tym udokumentować „dochód utracony”.
Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia w zamian zaświadczeń mogą złożyć oświadczenia dotyczące powyższych faktów. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 j.t.) :


1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bogusława Świerkot, tel. 32 214105 , w dniu:  18‑08‑2014 14:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  18‑08‑2014 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2017 08:07:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie