Zawarcie związku małżeńskiego w USCPodstawa prawna:
Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59, ze zmianami). Art. 53 i następne ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 161 z 1688 r., ze zmianami).

Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zapewnień o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa. Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Sporządzenie aktu małżeństwa.

Wymagane od wnioskodawcy dokumenty i załączniki:
- Dokument tożsamości,
- Odpis skrócony aktu urodzenia,
- Dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeśli osoba pozostawała już w związku małżeńskim (owdowiali - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, rozwiedzieni odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok rozwodowy).
- Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem,
- Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dot. małoletnich, które ukończyły 16 rok życia).

Opłaty:
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
(trzy odpisy skrócone wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa są zwolnione od opłaty)
Opłata: w kasie Urzędu Miejskiego,
lub na konto Urzędu Miejskiego Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1 - PKO BP S.A. o/Bielsko-Biała, nr konta 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680

Miejsce i forma złożenia dokumentów:
Osobiście w USC - Plac Jana Pawła II 1, II piętro pokój 304

Odbiór dokumentów:
- Odpisy aktu małżeństwa - osobiście w USC Plac Jana Pawła II 1, II piętro pokój 304,
- ew. pocztą.

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów:
Małżonkowie i osoby uprawnione.

Termin załatwienia sprawy:
Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony - patrz tytuł sprawy: Skrócenie terminu oczekiwania na ślub.

Uwagi:
Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez jego władze ojczyste lub konsulat, a w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia - prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego składania (od składania odpisu aktu urodzenia również). Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza przysięgłego w czasie ślubu.

Informacja wytworzona przez:
Krystyna Żaczek, tel(032)2147144 , w dniu:  05‑01‑2007 14:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste , w dniu:  05‑01‑2007 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑10‑2009 08:28:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie